رفتن به مطلب
arenagame_nimbaha

Colors


[Gc]ArThuR

ارسال‌های توصیه شده

|کد رنگ های سرور و سایت|

| این کد ها و طیف رنگی های  نوریه که توی سایت و سرور شما میتوانید استفاده کنید برای استفاده قبل از متنتون این کد هارو بدون فاصله بزنید |

| برای مثال  : {66cc00}ArenaGamer |

| سبزها: 

سبز{66ff00} سبز {66ff33} سبز{66ff66} سبز{66ff99}  سبز{66cc00} سبز{66cc33} سبز{66cc66} سبز{66cc66}

سبز{669900} سبز{669933} سبز{669966} سبز{666600} سبز{666633} سبز{33ff00} سبز{33ff33} سبز{33ff66}

سبز{33cc00} سبز{33cc33} سبز{33cc66} سبز{339900} سبز{339933}  سبز{336600} سبز{336633}

سبز{333300} سبز{333333} سبز{00ff00} سبز{00ff33} سبز{00ff66} سبز{00cc00} سبز{00cc33} سبز{00cc66}

سبز{009900} سبز{009933} سبز{009966} سبز{003300} سبز{003333} سبز{99ff00} سبز{99cc00} سبز{999900}

| زردها:

زرد{ffff00} زرد{ffff33} زرد{ffff66} زرد{ffff99}

 زرد{ffcc00} زرد{ffcc33} زرد{ffcc66} زرد{ffffcc}

نارنجی ها: 

 نارنجی{ff9900} نارنجی {ff9933}  نارنجی{ff9966}

 نارنجی{ff6600} نارنجی{ff3300} 

| آبی ها:

آبی{000066} آبی{003366} آبی{006699} آبی{009999}   

آبی{00cc99} آبی{00ff99}   آبی{330099} آبی{#333366}   

آبی{333399} آبی{336699}   آبی{339999} آبی{33cc99}   

آبی{33ff99} آبی{0000cc}  آبی{0033cc} آبی{0066cc} 

 آبی{0099cc} آبی{00cccc} آبی{00ffcc} آبی{3300cc}

آبی{#3333cc} آبی{3366cc} آبی{3399cc} آبی{33cccc}

آبی{33ffcc} آبی{6699cc}آبی{66cccc} آبی{66ffcc}

آبی{0000ff} آبی{0033ff}آبی{0066ff} آبی{0099ff}

آبی{00ccff} آبی{00ffff}    آبی{3300ff} آبی{3333ff} 

آبی{3366ff} آبی{3399ff}  آبی{33ccff} آبی{33ffff}

   آبی{6699ff}  آبی{66ccff} آبی{66ffff}

| بنفش ها: 

بنفش{660066}  بنفش{663366} بنفش{660099}

بنفش{663399} بنفش خنثی*{666699} بنفش{6600cc }

بنفش{6633cc} بنفش{6600ff} بنفش{6633ff} بنفش{6666ff} 

بنفش{330066} بنفش{990099} بنفش{993399} 

بنفش{996699} بنفش{9900cc}  بنفش{996699}

 بنفش{9999cc} بنفش{9900ff} بنفش{9933ff}

 بنفش{9999ff} 

| صورتی ها:

صورتی{cc0066} صورتی{cc3366} صورتی{cc6666}

صورتی{cc0099} صورتی{cc3399} صورتی{cc6699}

صورتی{cc00cc} صورتی{cc33cc} صورتی{cc66cc}

صورتی{cc00ff} صورتی{cc33ff} صورتی{cc66ff}

صورتی خنثی*{ccccff}

صورتی{ff0066} صورتی{ff3366}

صورتی{ff6666} صورتی{ff0099} صورتی{ff3399}

صورتی{ff6699} صورتی{ff9999} صورتی{ff00cc}

 صورتی{ff33cc}صورتی{ff66cc} صورتی{ff99cc}

صورتی{ffcccc} صورتی{ff00ff}صورتی{ff33ff}

صورتی{ff66ff} صورتی{ff99ff} صورتی{ffccff}

| قرمز ها: 

قرمز{cc0000}  قرمز{cc0033}

قرمز{cc3333} قرمز{ff0000}

| قهوه ایی ها: 

قهوه ایی{cc3300} قهوه ایی{cc3333} 

قهوه ایی{cc6600} قهوه ایی{cc6633}

 قهوه ایی{cc6666} قهوه ایی{cc9900}

 قهوه ایی{cc6633} 

 

| خاکستری ها{خنثی ها} : 

 خنثی{ccffff} خنثی{ccccff}

خنثی{99ffff} خنثی{99ccff}

خنثی{ffccff} خنثی{ffffcc}

 

| سفید تا سیاه : 

{ffffff} {eeeeee} {dddddd} {cccccc} {bbbbbb} {aaaaaa} {999999} {888888} {777777} {666666} {555555} {444444} {333333} {222222} {111111} {000000} {000000} 

 

| رنگ های خنثی به رنگ های روشن و خاکستری میگویند |

هر رنگی که با سفید مخلوط میشود *

موفق و سربلند باشید...

 

|=====================|آرناگیم|ArenaGame|=====================|

 

 

  • Like 8
  • Thanks 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

arenagame_samp
در 35 دقیقه قبل، [G]ArThuR[C] گفته است :

|کد رنگ های سرور و سایت|

| این کد ها و طیف رنگی های  نوریه که توی سایت و سرور شما میتوانید استفاده کنید برای استفاده قبل از متنتون این کد هارو بدون فاصله بزنید |

| برای مثال  : {66cc00}ArenaGamer |

| سبزها: 

سبز{66ff00} سبز {66ff33} سبز{66ff66} سبز{66ff99}  سبز{66cc00} سبز{66cc33} سبز{66cc66} سبز{66cc66}

سبز{669900} سبز{669933} سبز{669966} سبز{666600} سبز{666633} سبز{33ff00} سبز{33ff33} سبز{33ff66}

سبز{33cc00} سبز{33cc33} سبز{33cc66} سبز{339900} سبز{339933}  سبز{336600} سبز{336633}

سبز{333300} سبز{333333} سبز{00ff00} سبز{00ff33} سبز{00ff66} سبز{00cc00} سبز{00cc33} سبز{00cc66}

سبز{009900} سبز{009933} سبز{009966} سبز{003300} سبز{003333} سبز{99ff00} سبز{99cc00} سبز{999900}

| زردها:

زرد{ffff00} زرد{ffff33} زرد{ffff66} زرد{ffff99}

 زرد{ffcc00} زرد{ffcc33} زرد{ffcc66} زرد{ffffcc}

نارنجی ها: 

 نارنجی{ff9900} نارنجی {ff9933}  نارنجی{ff9966}

 نارنجی {ff6600} نارنجی{ff3300} 

| آبی ها:

آبی{000066} آبی{003366} آبی{006699} آبی{009999}   

آبی{00cc99} آبی{00ff99}   آبی{330099} آبی{#333366}   

آبی{333399} آبی{336699}   آبی{339999} آبی{33cc99}   

آبی{33ff99} آبی{0000cc}  آبی{0033cc} آبی{0066cc} 

 آبی{0099cc} آبی{00cccc} آبی{00ffcc} آبی{3300cc}

آبی{#3333cc} آبی{3366cc} آبی{3399cc} آبی{33cccc}

آبی{33ffcc} آبی{6699cc}آبی{66cccc} آبی{66ffcc}

آبی{0000ff} آبی{0033ff}آبی{0066ff} آبی{0099ff}

آبی{00ccff} آبی{00ffff}    آبی{3300ff} آبی{3333ff} 

آبی{3366ff} آبی{3399ff}  آبی{33ccff} آبی{33ffff}

   آبی{6699ff}  آبی{66ccff} آبی{66ffff}

| بنفش ها: 

بنفش{660066}  بنفش{663366} بنفش{660099}

بنفش{663399} بنفش خنثی*{666699} بنفش{6600cc }

بنفش{6633cc} بنفش{6600ff} بنفش{6633ff} بنفش{6666ff} 

بنفش{330066} بنفش{990099} بنفش{993399} 

بنفش{996699} بنفش{9900cc}  بنفش{996699}

 بنفش{9999cc} بنفش{9900ff} بنفش{9933ff}

 بنفش{9999ff} 

| صورتی ها:

صورتی{cc0066} صورتی{cc3366} صورتی{cc6666}

صورتی{cc0099} صورتی{cc3399} صورتی{cc6699}

صورتی{cc00cc} صورتی{cc33cc} صورتی{cc66cc}

صورتی{cc00ff} صورتی{cc33ff} صورتی{cc66ff}

صورتی خنثی*{ccccff} صورتی{ff0066} صورتی{ff3366}

صورتی{ff6666} صورتی{ff0099} صورتی{ff3399}

صورتی{ff6699} صورتی{ff9999} صورتی{ff00cc}

 صورتی{ff33cc}صورتی{ff66cc} صورتی{ff99cc}

صورتی{ffcccc} صورتی{ff00ff}صورتی{ff33ff}

صورتی{ff66ff} صورتی{ff99ff} صورتی{ffccff}

| قرمز ها: 

قرمز{cc0000}  قرمز{cc0033}

قرمز{cc3333} قرمز{ff0000}

| قهوه ایی ها: 

قهوه ایی{cc3300} قهوه ایی{cc3333} 

قهوه ایی{cc6600} قهوه ایی{cc6633}

 قهوه ایی{cc6666} قهوه ایی{cc9900}

 قهوه ایی{cc6633} 

 

| خاکستری ها{خنثی ها} : 

 خنثی{ccffff} خنثی{ccccff}

خنثی{99ffff} خنثی{99ccff}

خنثی{ffccff} خنثی{ffffcc}

| سفید تا سیاه : 

{ffffff} {eeeeee} {dddddd} {cccccc} {bbbbbb} {aaaaaa} {999999} {888888} {777777} {666666} {555555} {444444} {333333} {222222} {111111} {000000} {000000} 

 

| رنگ های خنثی به رنگ های روشن و خاکستری میگویند |

هر رنگی که با سفید مخلوط میشود *

موفق و سربلند باشید...

 

|=====================|آرناگیم|ArenaGame|=====================|

 

 

nice

واقعا خیلی زحمت داره ?

3>

 

  • Like 7
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 22 دقیقه قبل، [G]ArThuR[C] گفته است :

|کد رنگ های سرور و سایت|

| این کد ها و طیف رنگی های  نوریه که توی سایت و سرور شما میتوانید استفاده کنید برای استفاده قبل از متنتون این کد هارو بدون فاصله بزنید |

| برای مثال  : {66cc00}ArenaGamer |

| سبزها: 

سبز{66ff00} سبز {66ff33} سبز{66ff66} سبز{66ff99}  سبز{66cc00} سبز{66cc33} سبز{66cc66} سبز{66cc66}

سبز{669900} سبز{669933} سبز{669966} سبز{666600} سبز{666633} سبز{33ff00} سبز{33ff33} سبز{33ff66}

سبز{33cc00} سبز{33cc33} سبز{33cc66} سبز{339900} سبز{339933}  سبز{336600} سبز{336633}

سبز{333300} سبز{333333} سبز{00ff00} سبز{00ff33} سبز{00ff66} سبز{00cc00} سبز{00cc33} سبز{00cc66}

سبز{009900} سبز{009933} سبز{009966} سبز{003300} سبز{003333} سبز{99ff00} سبز{99cc00} سبز{999900}

| زردها:

زرد{ffff00} زرد{ffff33} زرد{ffff66} زرد{ffff99}

 زرد{ffcc00} زرد{ffcc33} زرد{ffcc66} زرد{ffffcc}

نارنجی ها: 

 نارنجی{ff9900} نارنجی {ff9933}  نارنجی{ff9966}

 نارنجی {ff6600} نارنجی{ff3300} 

| آبی ها:

آبی{000066} آبی{003366} آبی{006699} آبی{009999}   

آبی{00cc99} آبی{00ff99}   آبی{330099} آبی{#333366}   

آبی{333399} آبی{336699}   آبی{339999} آبی{33cc99}   

آبی{33ff99} آبی{0000cc}  آبی{0033cc} آبی{0066cc} 

 آبی{0099cc} آبی{00cccc} آبی{00ffcc} آبی{3300cc}

آبی{#3333cc} آبی{3366cc} آبی{3399cc} آبی{33cccc}

آبی{33ffcc} آبی{6699cc}آبی{66cccc} آبی{66ffcc}

آبی{0000ff} آبی{0033ff}آبی{0066ff} آبی{0099ff}

آبی{00ccff} آبی{00ffff}    آبی{3300ff} آبی{3333ff} 

آبی{3366ff} آبی{3399ff}  آبی{33ccff} آبی{33ffff}

   آبی{6699ff}  آبی{66ccff} آبی{66ffff}

| بنفش ها: 

بنفش{660066}  بنفش{663366} بنفش{660099}

بنفش{663399} بنفش خنثی*{666699} بنفش{6600cc }

بنفش{6633cc} بنفش{6600ff} بنفش{6633ff} بنفش{6666ff} 

بنفش{330066} بنفش{990099} بنفش{993399} 

بنفش{996699} بنفش{9900cc}  بنفش{996699}

 بنفش{9999cc} بنفش{9900ff} بنفش{9933ff}

 بنفش{9999ff} 

| صورتی ها:

صورتی{cc0066} صورتی{cc3366} صورتی{cc6666}

صورتی{cc0099} صورتی{cc3399} صورتی{cc6699}

صورتی{cc00cc} صورتی{cc33cc} صورتی{cc66cc}

صورتی{cc00ff} صورتی{cc33ff} صورتی{cc66ff}

صورتی خنثی*{ccccff} صورتی{ff0066} صورتی{ff3366}

صورتی{ff6666} صورتی{ff0099} صورتی{ff3399}

صورتی{ff6699} صورتی{ff9999} صورتی{ff00cc}

 صورتی{ff33cc}صورتی{ff66cc} صورتی{ff99cc}

صورتی{ffcccc} صورتی{ff00ff}صورتی{ff33ff}

صورتی{ff66ff} صورتی{ff99ff} صورتی{ffccff}

| قرمز ها: 

قرمز{cc0000}  قرمز{cc0033}

قرمز{cc3333} قرمز{ff0000}

| قهوه ایی ها: 

قهوه ایی{cc3300} قهوه ایی{cc3333} 

قهوه ایی{cc6600} قهوه ایی{cc6633}

 قهوه ایی{cc6666} قهوه ایی{cc9900}

 قهوه ایی{cc6633} 

 

| خاکستری ها{خنثی ها} : 

 خنثی{ccffff} خنثی{ccccff}

خنثی{99ffff} خنثی{99ccff}

خنثی{ffccff} خنثی{ffffcc}

| سفید تا سیاه : 

{ffffff} {eeeeee} {dddddd} {cccccc} {bbbbbb} {aaaaaa} {999999} {888888} {777777} {666666} {555555} {444444} {333333} {222222} {111111} {000000} {000000} 

 

| رنگ های خنثی به رنگ های روشن و خاکستری میگویند |

هر رنگی که با سفید مخلوط میشود *

موفق و سربلند باشید...

 

|=====================|آرناگیم|ArenaGame|=====================|

 

 

عالی دمت گرم 

  • Like 4
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، [G]ArThuR[C] گفته است :

|کد رنگ های سرور و سایت|

| این کد ها و طیف رنگی های  نوریه که توی سایت و سرور شما میتوانید استفاده کنید برای استفاده قبل از متنتون این کد هارو بدون فاصله بزنید |

| برای مثال  : {66cc00}ArenaGamer |

| سبزها: 

سبز{66ff00} سبز {66ff33} سبز{66ff66} سبز{66ff99}  سبز{66cc00} سبز{66cc33} سبز{66cc66} سبز{66cc66}

سبز{669900} سبز{669933} سبز{669966} سبز{666600} سبز{666633} سبز{33ff00} سبز{33ff33} سبز{33ff66}

سبز{33cc00} سبز{33cc33} سبز{33cc66} سبز{339900} سبز{339933}  سبز{336600} سبز{336633}

سبز{333300} سبز{333333} سبز{00ff00} سبز{00ff33} سبز{00ff66} سبز{00cc00} سبز{00cc33} سبز{00cc66}

سبز{009900} سبز{009933} سبز{009966} سبز{003300} سبز{003333} سبز{99ff00} سبز{99cc00} سبز{999900}

| زردها:

زرد{ffff00} زرد{ffff33} زرد{ffff66} زرد{ffff99}

 زرد{ffcc00} زرد{ffcc33} زرد{ffcc66} زرد{ffffcc}

نارنجی ها: 

 نارنجی{ff9900} نارنجی {ff9933}  نارنجی{ff9966}

 نارنجی{ff6600} نارنجی{ff3300} 

| آبی ها:

آبی{000066} آبی{003366} آبی{006699} آبی{009999}   

آبی{00cc99} آبی{00ff99}   آبی{330099} آبی{#333366}   

آبی{333399} آبی{336699}   آبی{339999} آبی{33cc99}   

آبی{33ff99} آبی{0000cc}  آبی{0033cc} آبی{0066cc} 

 آبی{0099cc} آبی{00cccc} آبی{00ffcc} آبی{3300cc}

آبی{#3333cc} آبی{3366cc} آبی{3399cc} آبی{33cccc}

آبی{33ffcc} آبی{6699cc}آبی{66cccc} آبی{66ffcc}

آبی{0000ff} آبی{0033ff}آبی{0066ff} آبی{0099ff}

آبی{00ccff} آبی{00ffff}    آبی{3300ff} آبی{3333ff} 

آبی{3366ff} آبی{3399ff}  آبی{33ccff} آبی{33ffff}

   آبی{6699ff}  آبی{66ccff} آبی{66ffff}

| بنفش ها: 

بنفش{660066}  بنفش{663366} بنفش{660099}

بنفش{663399} بنفش خنثی*{666699} بنفش{6600cc }

بنفش{6633cc} بنفش{6600ff} بنفش{6633ff} بنفش{6666ff} 

بنفش{330066} بنفش{990099} بنفش{993399} 

بنفش{996699} بنفش{9900cc}  بنفش{996699}

 بنفش{9999cc} بنفش{9900ff} بنفش{9933ff}

 بنفش{9999ff} 

| صورتی ها:

صورتی{cc0066} صورتی{cc3366} صورتی{cc6666}

صورتی{cc0099} صورتی{cc3399} صورتی{cc6699}

صورتی{cc00cc} صورتی{cc33cc} صورتی{cc66cc}

صورتی{cc00ff} صورتی{cc33ff} صورتی{cc66ff}

صورتی خنثی*{ccccff}

صورتی{ff0066} صورتی{ff3366}

صورتی{ff6666} صورتی{ff0099} صورتی{ff3399}

صورتی{ff6699} صورتی{ff9999} صورتی{ff00cc}

 صورتی{ff33cc}صورتی{ff66cc} صورتی{ff99cc}

صورتی{ffcccc} صورتی{ff00ff}صورتی{ff33ff}

صورتی{ff66ff} صورتی{ff99ff} صورتی{ffccff}

| قرمز ها: 

قرمز{cc0000}  قرمز{cc0033}

قرمز{cc3333} قرمز{ff0000}

| قهوه ایی ها: 

قهوه ایی{cc3300} قهوه ایی{cc3333} 

قهوه ایی{cc6600} قهوه ایی{cc6633}

 قهوه ایی{cc6666} قهوه ایی{cc9900}

 قهوه ایی{cc6633} 

 

| خاکستری ها{خنثی ها} : 

 خنثی{ccffff} خنثی{ccccff}

خنثی{99ffff} خنثی{99ccff}

خنثی{ffccff} خنثی{ffffcc}

 

| سفید تا سیاه : 

{ffffff} {eeeeee} {dddddd} {cccccc} {bbbbbb} {aaaaaa} {999999} {888888} {777777} {666666} {555555} {444444} {333333} {222222} {111111} {000000} {000000} 

 

| رنگ های خنثی به رنگ های روشن و خاکستری میگویند |

هر رنگی که با سفید مخلوط میشود *

موفق و سربلند باشید...

 

|=====================|آرناگیم|ArenaGame|=====================|

 

 

https://uupload.ir/view/jz0v_کد_رنگ_های_سرور_و_سایت_آرنا.pdf/

  • Thanks 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید

شما بعد از اینکه وارد حساب کاربری خود شدید می توانید دیدگاهی ارسال کنیدورود به حساب کاربری
×
×
  • اضافه کردن...